top of page
Halftone Image of Crowd
New Magazine.png

นิตยสาร OZ1

มันเริ่มต้นอย่างไร เราเคยไปที่ไหนมาและมาได้อย่างไร 

ครั้งแรกในรอบ 7 ปี OZ1 ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจาก COVID-19
เราต้องการทำอะไรบางอย่างที่พิเศษสำหรับทีม และจะมีรูปแบบใดที่ดีไปกว่าการเลือก นิตยสารที่โหลดเต็ม

ต้นกำเนิด ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการของ OZ1 ได้รับการรวบรวมโดยผู้บัญชาการ Cal เอง

ตรวจสอบออกด้านล่าง

bottom of page